O.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine