Sarah P. Duke Gardens at Duke University

Sarah P. Duke Gardens at Duke University
DCIM102GOPRO